Treść główna

 1. Organizatorem warsztatów jest Teatr im. St. I. Witkiewicza i Fundacja Witkacego, z siedzibą w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15.
 2. W warsztatach mogą wziąć udział jedynie osoby od 16 roku życia.
 3. Uczestnik warsztatów ponosi we własnym zakresie dodatkowe koszty, takie jak wyżywienie, zakwaterowanie, koszty podróży, ubezpieczenie, itp.
 4. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona.
 5. Prawo uczestniczenia w warsztatach mają jedynie te osoby, które wyślą w trybie określonym przez Organizatora formularz zgłoszeniowy, zostaną wpisane na listę uczestników, pod warunkiem dostępnych miejsc, co zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez Organizatora.
 6. Gwarancją wpisu na ostateczną listę uczestników jest uiszczenie opłaty na podany poniżej nr konta i przesłanie potwierdzenia przelewu na podany adres poczty elektronicznej. Przelewu całości kwoty podanej w ogłoszeniu należy dokonać w terminie do 10 dni przed terminem warsztatów.Rachunek do przelewów:
  TEATR WITKACEGO
  Nr konta PKO, o/Zakopane, 73 1240 5165 1111 0000 5229 1825
  Adres: ul. Chramcówki 15
  34-500 Zakopane
  e-mail: abc@witkacy.pl
 7. W tytule przelewu wskazać należy imię i nazwisko uczestnika oraz planowaną datę warsztatów.
 8. W przypadku, gdyby warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od Organizatora, Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym drogą mailową.
 9. Rezygnacji z udziału w zajęciach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail).
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach najpóźniej do 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach w terminie późniejszym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata nie jest zwracana.
 11. W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników warsztatów, organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu naboru uczestników warsztatów, ich odwołania bądź zorganizowania warsztatów w innym terminie. O zaistniałej sytuacji organizator powiadomi wszystkich zgłaszających chęć udziału w warsztatach drogą mailową.
 12. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku warsztatów.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów. Uczestnik odpowiada za szkody poczynione podczas pobytu na warsztatach.
 15. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na dokumentowanie przebiegu warsztatów oraz na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika do celów promocyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video warsztatów do celów archiwalnych i promocyjnych. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę i przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań z prawem przenoszenia na osoby trzecie.
 16. Organizator zabrania uczestnikom rejestracji zajęć warsztatowych (nagrań i zdjęć) oraz ich publikacji, bez uprzedniej zgody prowadzącego warsztaty oraz pozostałych członków grupy uczestniczących w warsztatach.
 17. Organizator ma prawo do wykluczenia z warsztatów osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie. Uiszczona opłata za warsztaty nie podlega zwrotowi.
 18. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Uczestnik zobowiązuje się do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w pierwszym dniu warsztatów.

Narzędzia dodatkowe

Dostępność YouTube Instagram TripAdvisor
Odwróć kolory
Zmień rozmiar czcionki
Powrót na górę strony