Main content

Scena Atelier przy Teatrze St. I. Witkiewicza w Zakopanem

Przedmiotem projektu pod nazwą “Scena “Atelier” przy Teatrze St. I. Witkiewicza w Zakopanem” jest przebudowa, modernizacja, aranżacja i wyposażenie części budynku o powierzchni zewnętrznej 1051,09 m2, która obecnie jest nieużytkowana i zdewastowana. Wyremontowane pomieszczenia umożliwią prowadzenie w nich działalności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży.

W efekcie powstanie Scena Atelier, która umożliwi przeprowadzenie oferty kulturalnej polegającej na warsztatach dla dzieci i młodzieży.

Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego. Poprawa stanu infrastruktury, oraz zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej.

Wartość projektu: 14 521 321,66 zł

Dofinansowanie z UE: 10 473 591,81 zł

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Małopolska
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Site tools

Accessibility YouTube Instagram TripAdvisor
Invert colors
Change font size
Back to top